Klikk her for å laste ned katalogen som en PDF-fil.


Gyproc - side 409

Brannbeskyttelse %UDQQWHNQLVNNODVVLVHULQJIRUPDWHULDOHU I veiledningen til TEK10 er de felles europeiske klassebetegnelsene innført på områder hvor de europeiske standardene foreligger. )RUVNLOOHPHOORPGHHQNHOWHSURGXNWHQHVLQQ\telse på brannforløpet, er det nødvendig å vite hvor raskt og i hvilken grad produkter bidrar i en brann og hvilken røykproduksjonen de gir. Vi nytter Euroklassene for å fastsette kravene til RYHUDWHUVRPQ\WWHVSYHJJHURJWDN0HGRYHUDWH menes her det ytterste laget av en bygningsdel (det GX NDQ WD S KHUXQGHU RYHUDWHVMLNW VRP GDQQHV DY PDOLQJWDSHWRJWLOVYDUHQGH2YHUDWHQPVHVLVDPPHQKHQJPHGXQGHUODJHWVRPRYHUDWHQHUS.ODVVLVHULQJHQJMHOGHUGHUIRUGHWHQGHOLJHSURGXNWHWGYV RYHUDWHSDNWXHOWXQGHUODJ Hovedklassene er A1, A2, B, C, D, E og F. Produkter i klasse A1 vil ikke bidra i noe stadium av brannen, mens det for produkter i klasse F ikke er bestemt noen ytelse når det gjelder egenskaper ved brannpåvirkning. Underklassene er s1, s2 og s3 for røykproduksjon og d0, d1 og d2 for brennende dråper. Klasse s1 betyr at produktet gir liten røykproduksjon. .ODVVHGEHW\UDWGHWLNNHRSSVWUDPPHQGHGUSHU eller partikler. For klassene s3 og d2 er det ingen begrensQLQJIRUKKYUÀ\NSURGXNVMRQRJDPPHQGHGUSHUHOOHU partikler. .ULWHULHQH VRP OHJJHV WLO JUXQQ YHG NODVVLVHULQJ er de branntekniske egenskapene til materialene som inngår i kledningen og dens evne til å beskytte bakenforliggende materiale og sin egen bakside mot antennelse. Kledningen som tilfredsstiller en av de angitte klasser vil beskytte mot antennelse av bakenforliggende materiale i minst 10 minutter. 2YHUDWHU KDU WLOIUHGVVWLOOHQGH HJHQVNDSHU PKW antennelse, brann- og røykspredning når det benyttes produkter med følgende branntekniske egenskaper: A2-s1,d0 B-s1,d0 C-s2,d0 D-s2,d0 *\SURFJLSVSODWHUHUNODVVLVHUW$VGPHGXQQWDN DY*\SURF***XOYJLSVVRPHUNODVVLVHUW%VG .OHGQLQJSYHJJHURJLWDN Med kledningsklasse K210/B-s1,d0 (brannhemmende kledning) menes forsvarlig festet kledning som ved branntest i h.t. fastlagt metode i min. 10 minutter, hindrer at bakenforliggende materiale antennes. *\SURFJLSVSODWHUHUNODVVLVHUWVRPEUDQQKHPPHQGH kledning fra 6 mm tykkelse. *LSVSODWHQVEUDQQEHVN\WWHQGHHJHQVNDSHU Gipsplaten får sine gode brannbeskyttende egenskaper i hovedsak fra gipskjernen. Kartongsjiktet på hver side av kjernen er underlag IRU RYHUDWHEHKDQGOLQJ RJ JLU SODWHQ GH QÀGYHQGLJH holdfasthetsegenskapene. Gipsplatens kjerne består i hovedsak av gipskrystaller (Kalsiumsulfat med krystallisk bundet vann). Ved oppvarming av gipsen frigjøres krystallvannet og dette avgis som vanndamp. Denne prosessen kalles kalsinering og krever store mengder energi. Kalsineringsprosessen som langsomt går gjennom gipsplaten medfører at temperaturen på den ueksponerte siden er relativt lav (<100°C) så lenge kalsineringen pågår. Det er altså det innebygde vannet som gir gipsplaten dens meget gode brannbeskyttende egenskaper. I den tidlige delen av brannforløpet medvirker gipsplatene ikke til brannspredning. Ved en fullt utviklet brann beskytter gipsplatene bakenforliggende bærende bygningsdeler samtidig som de motvirker brannspredning til tilstøtende brannceller. 2YHUDWHUSYHJJHURJLWDN 2YHUDWHQWLOHQE\JQLQJVNRQVWUXNVMRQHUGHQGHOHQVRP EOLUHNVSRQHUWWLGOLJLEUDQQWLOOÀSHW2YHUDWHQNDQEHVW av f.eks. ett lag Gyproc gipsplater. Også maling og tapet LQQJULRYHUDWHQ 4.2 Gyproc Håndbok – Gyproc Teknikk 407

side 408 ... side 410